پلتفرم پرداخت های مستقیم کسب و کارها به یکدیگر در سوئیفت رو نمایی شد