پست خود را ترک کرده اند کاهش تعداد مدیران زن در یاهو