صفوی: دخترم از سه سالگی بازیگر بوده است چون جراحی زیبایی نکرده باید در خانه بنشیند

جالب